Grąžinimo procesas

Asmenims, kuriems teisės atimtos nuo 2017-01-01, galimybės susigrąžinti teises po pusės termino nebėra. Tačiau, yra kitas būdas. Įstatymas numato galimybę skųstis teismui vien dėl paskirtos nuobaudos (teisių atėmimo), t. y. asmuo gali prašyti skirti mažesnę nuobaudą nei ta, kuri numatyta sankcijoje. Tokiu atveju, kaip ir prašant grąžinti teises po pusės termino, turi būti nustatomos iš esmės analogiškos aplinkybės. Taigi, galimybė turėti teises anksčiau vis dar egzistuoja, tik ja pasinaudoti reikia kitaip - į teismą su skundu paskirti mažesnę nuobaudą reikia kreiptis nedelsiant. Galime padėti šiuo klausimu.

Asmenys, vairavę transporto priemones neblaivūs (daugiau nei 1,5 prom.), traukiami baudžiamojon atsakomybėn - jiems skiriama bauda (gali būti daugiau nei tūkstantis eurų) ir yra laikomi teisti dar 3 metus nuo baudos sumokėjimo ar kitos bausmės įvykdymo (turi teistumą, kadangi padaro tyčinį nusikaltimą). To galima bandyti išvengti (baudos taip pat) prašant atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Galime padėti šiuo klausimu.

Grįžtant prie teisių grąžinimo po pusės termino, svarbu atminti, kad teisė vairuoti grąžinama nepriklausomai nuo jos atėmimo priežasties - neblaivumo, pasišalinimo iš eismo įvykio vietos ar kita.

Kitas svarbus dalykas yra prašymas. Būtent jis inicijuoja teisės vairuoti atgavimo procesą. Šiame kontekste pabrėžtina, kad nutartį grąžinti ar negrąžinti atimtą teisę vairuoti dažniausiai priima teismas, todėl prašymas teikiamas būtent jam. Vis dėlto, bendra taisyklė yra ta, kad prašymas paduodamas organui, atėmusiam teisę vairuoti, todėl tam tikrais atvejais prašymas turi būti adresuojamas policijai.

Taigi, teisės vairuoti grąžinimo procesas dažniausiai yra gana trumpas (apie 30 d.), nesudėtingas ir atrodo taip:
1. Surašomas prašymas dėl atimtos teisės vairuoti grąžinimo po pusės termino (laiko);
2. Prašymas paduodamas teismui (policijai);
3. Teismas (policija) nutaria grąžinti teisę vairuoti arba ne.

Jeigu pirmosios instancijos teismas nutaria teisių negrąžinti, pareiškėjas turi galimybę per septynias dienas apskųsti nutartį aukštesnės instancijos teismui. Šis (antrosios instancijos) teismas apeliacinį skundą išnagrinėja taip pat apytiksliai per 30 dienų ir priima galutinę bei neskundžiamą nutartį, kuria arba grąžina teisę vairuoti, arba ne. Vis dėlto, išskirtinės aplinkybės gali sudaryti pagrindą kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą.
Pažymėtina, kad net jeigu ir abu (pirmosios ir antrosios instancijos) teismai nusprendė negrąžinti Jums teisės vairuoti, susiklosčius aplinkybėms, kurių nebuvo kreipiantis į teismą ankščiau ir kurios lemia svarbą turėti vairuotojo pažymėjimą, Jūs turite galimybę kreiptis į teismą pakartotinai. Šiuo atveju visas procesas vyksta iš naujo. Vis dėlto, šia galimybe naudotis reikėtų apdairiai, kadangi teismai ir kitos institucijos vengia ginti piktnaudžiaujančio savo teisėmis asmens teises. Teisių atsiėmimas (atgavimas) ankščiau (po pusės) laiko (termino) turi būti apgalvotas.

Minėta, kad tam tikrais atvejais prašymas grąžinti teisę vairuoti turi būti paduodamas policijai. Policija, kaip ir teismas, gali nutarti negrąžinti teisės vairuoti, tačiau toks nutarimas, kaip ir teismo nutartis, yra skundžiamas. Skundas paduodamas apylinkės teismui. Apylinkės teismui priėmus skundą, procesas vyksta pagal aukščiau nurodytas taisyklės, įskaitant galimybę apskųsti apylinkės teismo nutartį aukštesnės instancijos teismui.

Reikalavimai
Tam, kad teisė vairuoti transporto priemones būtų atgauta ankščiau laiko, turite tenkinti tam tikras, teisės aktais nustatytas, sąlygas.

Minėta, kad teisė vairuoti gali būti atgaunama nepriklausomai nuo jos atėmimo priežasties, todėl tam tikri reikalavimai prašymui grąžinti atimtą teisę vairuoti yra bendri visais atvejais, t. y. prašant grąžinti dėl neblaivumo, pasišalinimo ar kitos priežasties atimtą teisę.

Taigi, nepriklausomai nuo teisės vairuoti atėmimo priežasties, kreipiantis į teismą (policiją) su prašymų grąžinti teisę vairuoti:
1.
Teisių atėmimo laikotarpiu turite būti nepadaręs jokio teisės pažeidimo;
2. Turi būti praėję nemažiau kaip pusė teisės atėmimo termino;
3. Turite būti sumokėjęs paskirtą baudą (jeigu bauda išdėstyta dalimis, turite būti sumokėjęs visas dalis tai dienai, kurią kreipiamasi į teismą ar policiją);
4. Turite būti gavęs išrašą iš policijos dėl ankstesnių teisės pažeidimų (epolicija.lt > paslaugos > administraciniai teisės pažeidimai);
5. Turite būti gavęs pažymą, kad baigėte papildomus vairuotojų mokymus.

Jeigu teisė vairuoti Jums atimta dėl neblaivumo arba apsvaigus nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, Jūs privalote gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą. Tuo pačiu, Jums taip pat reikės iš naujo pasitikrinti sveikatą, t. y. einant į policiją atsiimti vairuotojo pažymėjimą (jau po nutarties grąžinti teisę vairuoti), turėsite pateikti sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Be to, jei teisė vairuoti motorines transporto priemones buvo atimta dėl teisės pažeidimo padarymo vieneriems metams ar ilgesniam laikui arba teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus, privalote išlaikyti kvalifikacinius egzaminus (tame tarpe ir vairavimo). Išlaikius egzaminus, gausite pažymą, kurią reikės pateikti jau tik policijai, kai bus nutarta (jeigu bus) grąžinti Jums teisę vairuoti transporto priemones, kadangi vairavimo (praktikos) egzaminas VĮ "Regitra" gali būti laikomas tik pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo arba teisės vairuoti transporto priemones įgijimo apribojimo terminui. Tačiau, jeigu teisės Jums grąžinamos ankščiau, t. y., pavyzdžiui, teisių atėmimo terminas sutrumpinamas nuo 18 iki 9 mėnesių, laikoma, kad teisė vairuoti atimta tik 9 mėnesiams, taigi egzaminų laikyti nebereikia.

Aukščiau nurodytų duomenų reikia kreipiantis į teismą ar policiją. Tam, kad būtų surašytas pats prašymas, Jūs mums taip pat turėsite pateikti:
1.
Duomenis apie Jūsų gyvenamąją vietą (šiuo adresu teismas ar policija siųs visus laiškus), jeigu jie skiriasi nuo tų, kurie užfiksuoti nutartyje (nutarime) atimti teisę vairuoti;
2. Teismo (policijos) nutarimą, kuriuo atimta teisė vairuoti;
3. Kitus duomenis (pvz. darbdavio charakteristika, Jūsų sveikatos būklės (ligos) pažymėjimas), kurie patvirtintų, kad vairuotojo pažymėjimo atsiėmimas ankščiau laiko yra itin svarbus.

Aukščiau nurodyti dokumentai (mokėjimo nurodymas arba kvitas, kad sumokėjote baudą; išrašas dėl teisės pažeidimų; sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas; duomenys apie gyv. vietą; teismo nutartis ar policijos nutarimas; pažyma apie pabaigtus papildomus vairuotojų mokymus; kiti dokumentai) gali būti siunčiami el. paštu prieš tai juos nuskenavus ar nufotografavus telefonu.
Kaina

Atkreiptinas dėmesys, kad kaip jau minėta pradžioje, suteikiame tik galimybę atgauti atimtą teisę vairuoti. Jokiu būdų negalime garantuoti, kad teismas ar policija atimtą teisę vairuoti grąžins Jums šimtu procentų. Vis dėlto, dedame maksimalias pastangas, kad tai įvyktų.


Prašymas (skundas) grąžinti teisę vairuoti po pusės termino kainuos 60 EUR, plius sėkmės mokestis, mokamas tik prašymo (skundo) tenkinimo atveju.


Apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties ar skundo dėl policijos nutarimo, jeigu pageidausite juos skųsti, kaina priklausys nuo konkrečios situacijos. Ji gali būti tiek mažesnė, tiek didesnė nei prašymo (skundo) kaina.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Klausimas: Teismas (policija) nutarė grąžinti atimtą teisę vairuoti. Ar jau galiu eiti atsiimti teisių?
Atsakymas: Dar ne. Teismo nutartis (policijos nutarimas) turi įsiteisėti, t. y. turi praeiti nutarties (nutarimo) apskundimo terminas. Jeigu per šį terminas Jums palankaus nutarimo niekas neapskundė, jis įsiteisėja ir gavus nutartį (nutarimą) su spaudu "Įsiteisėjęs", galite atgauti vairuotojo pažymėjimą.

K.: Teismas (policija) nutarė grąžinti atimtą teisę vairuoti, nutarimas įsiteisėjo. Kas toliau?
A.: Jeigu teisės vairuoti atgavimas po pusės laiko Jums buvo sėkmingas, turite kreiptis į policijos komisariatą, kuriame saugomas Jūsų vairuotojo pažymėjimas. Policijoje turėsite parašyti tam tikros formos prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą. Prie jo turėsite pridėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymėjimą ir vairuotojo sveikatos patikrinimo (medicininę) pažymą. Jeigu teisė vairuoti atimta dėl neblaivumo, taip pat turėsite pateikti ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (iš viso 4 dokumentai).

K.: Į kokį policijos komisariatą turėčiau eiti tikslu parašyti prašymą grąžinti vairuotojo pažymėjimą (kai teismas ar policija nutaria grąžinti teisę vairuoti)?
A.: Bendra taisyklė yra ta, kad einama į tą policijos komisariatą, kuris saugo Jūsų vairuotojo pažymėjimą. Kita taisyklė yra ta, kad vairuotojo pažymėjimas yra saugomas tame policijos komisariate, kurio veiklos teritorijoje yra Jūsų registruota (ne deklaruota) gyvenamoji vieta. Jeigu dvejojate į kokį policijos komisariatą eiti, siūlome iš anksto paskambinti kelių policijos skyriui ir pasitikslinti ar kreipiatės teisingu adresu. Vis dėlto, tokios informacijos telefonu galite ir negauti, taigi su asmens tapatybės dokumentu teks nuvykti asmeniškai į patį policijos komisariatą.

K.: Teisės vairuoti atimta ilgiau nei metams, o prieš atėmimą turėjau keletą kategorijų, pavyzdžiui - A, B, D, C, CE. Ar turėsiu perlaikyti visų šių kategorijų egzaminus atskirai?
A.: Bendra taisyklė yra ta, kad tuo atveju, jeigu norite atgauti visas iki teisės pažeidimo turėtas kategorijas, egzaminą laikote pagal sunkiausią Jūsų turėtą kategoriją, šiuo atveju - CE. Vis dėlto, yra išimtis, kad A kategorija turi būti perlaikoma atskirai, šiuo atveju - kartu su CE. Be to, A kategorijos egzaminą galite laikyti tik sezono metu (nuo lapkričio iki balandžio jo laikyti negalėsite). Kita vertus, turite teisę laikyti, pavyzdžiui, tik B kategorijos egzaminą, tačiau vairuotojo pažymėjimą gausite taip pat tik B kategorijos.

K.: Išsiaiškinau, kad mano vairuotojo pažymėjimas Vilniuje, o aš gyvenu - Klaipėdoje, ar būtina kelionė vien dėl pažymėjimo atsiėmimo?
A.: Kai kurie policijos komisariatai laikosi praktikos, kad pažymėjimas yra persiunčiamas iš vieno policijos komisariato į kitą, taigi tokiu atveju kelionė nereikalinga, tačiau tokį persiuntimą turite derinti patys individualiai (kreipiantis į policiją).

K.: Minėjote, kad policijos komisariate turėsiu užpildyti tam tikros formos prašymą. Ar galima jį pamatyti iš anksto?
A.: Prašymą galite atsisiųsti .doc formatu, paspaudus šią nuorodą. Vis dėlto, pažymėtina, kad prašymas kiekviename policijos komisariate gali nežymiai skirtis.

K.: Kaip žinoti ar jau yra praėję pusė teisės vairuoti atėmimo termino?
A.: Tikslu suskaičiuoti ar jau praėjo šis terminas, būtina žinoti jo skaičiavimo pradžią. Jeigu teisė vairuoti Jums atimta dėl neblaivumo, teisės vairuoti atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo nutarimo atimti teisę vairuoti priėmimo dienos. Tiksliau, jeigu teisė vairuoti atimta sausio 1 dieną, tai šios teisės atėmimo termino pradžia skaičiuojama nuo sausio 1 dienos, o pusė termino tokiu atveju sueina (jeigu teisė vairuoti atimta metams) liepos 1 dieną. Taigi, kreiptis į teismą ar policiją su prašymu grąžinti teises galėtumėte ne ankščiau nei liepos 1 dieną.

Jeigu teisė vairuoti atimta dėl kitos nei neblaivumas priežasties, atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo nutarimo įsiteisėjimo dienos. Dažniausiai įsiteisėjimo terminas būna nurodytas ant nutarimo (jo apačioje/pabaigoje) arba apibrėžtas kaip tokio nutarimo apskundimo terminas. Šiame kontekste pažymėtina, kad taisyklė yra tokia: jeigu per nutarimo apskundimo terminą nutarimas neapskųstas, tai nutarimas įsiteisėja iškart po apskundimo termino, tačiau jeigu nutarimas apskųstas, jis įsiteisėja (jeigu nepanaikinamas) tik tuomet, kai įsiteisėja aukštesnio organo (teismo) nutartis atmesti skundą. Teismo nutartis įsiteisėja per dvidešimt dienų nuo nutarties paskelbimo, jeigu ji nebuvo apskųsta apeliacine tvarka. Jeigu ji buvo apskųsta apeliacine tvarka, teisės vairuoti atėmimo terminas skaičiuotinas nuo apeliacinės instancijos (apygardos) teismo nutarties paskelbimo dienos.

Aukščiau nurodytas terminų skaičiavimas gali pasirodyti kiek sudėtingas, todėl siūlome atsisiųsti šią atmintinę, kuri turėtų padėti susiorientuoti terminų skaičiavime.

K.: Ar būsiu kviečiamas į teismą (policiją)?
A.: Bendra taisyklė yra ta, kad administracinė bylą dėl teisės vairuoti atsiėmimo ankščiau laiko yra nagrinėjama (tiek teisme, tiek policijoje) administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui (asmeniui, iš kurio atimta teisė vairuoti) dalyvaujant, t. y. Jūs esate šaukiamas į bylos nagrinėjimą. Vis dėlto, įstatymas numato, kad byla gali būti nagrinėjama ir be Jūsų. Taigi, dalyvavimas bylos nagrinėjime yra teisė, bet ne pareiga.

K.: Kada su prašymu grąžinti atimtą teisę vairuoti transporto priemonę kreiptis į teismą, o kada - į policiją?
A.: Įprastai, prašymas paduodamas teismui, tačiau taisyklė yra ta, kad prašymas paduodamas organui (pareigūnui) atėmusiam teisę vairuoti. Yra atvejai, kada teisę vairuoti gali atimti ir policija, todėl tokiais atvejais reikia kreiptis ne į teismą, bet į policiją. Žemiau nurodomi atvejai (teisės pažeidimai), kuriais teisę vairuoti gali atimti būtent policija:
1. "Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) arba vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių)<...>" - ATPK 123 str. 2 d.;
2. "Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu)<...>" - ATPK 123 str. 3 d.;
3. "Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą<...>" - ATPK 124 str. 5 d. (pradedantiesiems vairuotojams);
4. "Vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų, lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse<...>" - ATPK 124-1 str. 3 d.;
5. "Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui<...>" - ATPK 124-1 str. 5 d.;
6. "ATPK 124-1 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir penktojoje dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais<...>" - ATPK 124-1 str. 6 d.;
7. "Chuliganiškas vairavimas, tai yra Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui<...>" - ATPK 124-2 str. 2 d.;
8. "Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose, kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis, savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas, įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje, specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą, taip pat kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą<...>" - ATPK 125 str.;
9. "Praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo<...>" - ATPK 126 str. 7 d.;
10. "Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)<...>" - ATPK 127 str. 2 d.

Nuoroda į ATPK. Atsivertus puslapiui, paspauskite "Galiojanti aktuali redakcija".

Kad ir kaip ten bebūtų, visais atvejais informuosime, kur būtent turite kreiptis.

K.: Kas paduos teismui (policijai) prašymą?
A.: Prašymas surašomas Jūsų vardu, todėl jį pasirašote ir paduodate būtent Jūs.

K.: Kokiu būdu galima paduoti prašymą?
A.: Prašymas gali būti paduotas tiek einant į teismą (policiją) asmeniškai, tiek siunčiant jį paštu ar per kurjerį.

K.: Kokius būtent dokumentus turiu paduoti ir kiek egzempliorių?
A.: Prie prašymo turite pridėti visus dokumentus, kurie yra nurodyti kaip prašymo priedai. Pilnas priedų sąrašas nurodomas prašymo pabaigoje. Prašymas ir jo priedai turi būti pateikiami tokiu egzempliorių skaičiumi, kiek bus dalyvių nagrinėjamoje byloje (be Jūsų). Dažniausiai tai būna du dalyviai – teismas ir administracinę nuobaudą paskyręs organas (policija). Tokiu atveju visi dokumentai (tiek prašymas, tiek jo priedai) teikiami dviem egzemplioriais.

Tuo pačiu pažymėtina, kad jeigu vienas dokumentas (priedas/prašymas) susideda iš kelių lapų, geriausia būtų jį susegti segikliu.

K.: Teismas (policija) prašymo netenkino, t. y. atmetė. Ką daryti?
A.:
Teismo nutartis ar policijos nutarimas atmesti prašymą yra skundžiami. Tam LR ATPK nustatė ir terminą, ir tvarką. Praktikoje tokie skundai yra tenkinami, žinoma, ne visada. Vis dėlto, esant galimybei, apskundimo teise pasinaudoti verta vien dėl to, kad kartu su skundu, prašymą peržiūri aukštesnę kvalifikaciją turintis organas. Pavyzdžiui, jeigu skundžiate policijos nutarimą, Jūsų prašymą peržiūri nebe policijos pareigūnas, bet teisėjas. Jeigu skundžiate pirmosios instancijos teismo nutartį, tai kartu su skundu, prašymą peržiūri apygardos teismo teisėjas. Kaip ir minėta, praktika rodo, kad skundai būna tenkinami, tačiau konkrečiu atveju garantijų niekas duoti negali.

K.: Papildomi vairuotojų mokymai, kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą - kaina, trukmė ir kur atliekami?
A.:
Kursai apie alkoholio ir narkotikų žalą kainuoja apytiksliai 20 Eur ir užtrunka apie 4 valandas. Įstaigų, kuriose galėtumėte baigti šiuos kursus, ieškokite savo mieste pasinaudojant, pavyzdžiui, Google paieškos sistema. Išsamesnės informacijos apie šiuos kursus teiraukitės konkrečioje įstaigoje.

Papildomus vairuotojų mokymus organizuoja vairavimo mokyklos, todėl konkrečios įstaigos ieškokite taip pat savo mieste. Jūsų patogumui žemiau pateikiame keleto mokyklų sąrašą. Mokymų kaina kiekvienoje vairavimo mokykloje skiriasi, o apibendrintai gali būti nuo 50 iki 140 Eur. Papildomi vairuotojų mokymai minimaliai trunka 4 valandas, kadangi jų metu turite privalomai:
1. baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės psichologo vedamą psichologijos kursą;
2. baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių bendrąjį teorijos mokymo kursą;
3. ne trumpiau 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
4. atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą;
5. atlikti ir išlaikyti žinių patikrinimo testą.
Vairavimo mokyklos
Pateikiame sąrašą vairavimo mokyklų, kuriose galite atlikti papildomus vairuotojų mokymus ir gauti tai liudijančią pažymą. Sąrašas sudarytas pagal šalies apskritis.

Vilniaus apskritis
1. UAB "J. Rinkevičiaus vairavimo mokykla", A. Vivulskio g. 12 – 4, Vilnius, +3706 55 940 01
rvm.lt
2. V. Šantaro IĮ "Juronas", Žemynos g. 26 LT-06128 Vilnius, +3706 09 20077
juronas.lt
3. UAB "JTMC", Verkių g. 43, Vilnius, +3705 261 9027, +370 606 02610
autovairavimas.lt

Klaipėdos apskritis
1. UAB „Šatra“, Pramonės 4b, Šilutė 99116, +3706 98 13 285
satra.lt

Šiaulių apskritis
1. JAGO - I. Jagmino vairavimo mokykla, Šiauliai, Joniškis, Radviliškis, Kuršėnai, 8-700-05052
vairuoti.lt

Pilnas vairavimo mokyklų sąrašas prieinamas šiuo adresu.
Susisiekite dabar!

Tikslu pradėti teisių atsiėmimo procesą, maloniai laukiame Jūsų skambučių (savaitgalį - taip pat) numeriu +3706 07 38 699 arba elektroninių laiškų adresu teisiugrazinimas@gmail.com

Nepavykus susisiekti telefonu, nerimauti neverta - esant pirmai galimybei, perskambinsime.

Facebook grupė

Rezultatai

Žemiau pridedami teismų procesiniai sprendimai atspindi, kad teikiama teisinė pagalba yra veiksminga, o galimybė turėti teisę vairuoti anksčiau - ne teorinė, bet reali.